Click here for hungarian font

JÓ LESZ

1

Szeretett, drága Testvérem:

Igyekezz hozzászoktatni Magad, hogy azt mondjad: JÓ LESZ! Mindenre, ami csak történhet veled, úgy szellemileg mint fizikailag, ne engedd magadat öntudatilag zuhanni és ne törj meg önmagadban,csak mondd magadnak:  JÓ LESZ! és azáltal, hogy hozzá leszel szokva, hogy így mondd, akkor valóságban látni fogod, hogy jó lesz neked; ugyanigy szoktasd magad ho-zzá, hogy másokat erõsits és vigasztalj és hogy beszélj a szivükre és legyél hozzá szokva ahhoz, hogy mondd nekik: JÓ LESZ! Mert a szónak nagyon nagy ereje van, hogy felélessze és megerõsitse az embert és hogy reményt és felerõsödést hozzon bele. Azáltal, hogy hozzá leszel szokva, hogy mindenkinek azt mondjad, hogy ne aggodjon, mert minden jó lesz, látni fogod hogy végeredményben tényleg jó lesz! A szokás egy második természetté válik, és ahogy az ember szoktatja magát, úgy lesz tényleg igazában is. Ezért, ha valóságos kötelességként beviszed a gondolataidba, hogy JÓ LESZ és igy fogod mondani minden alkalommal úgy magadnak, mint másoknak is, akkor valóságban mindig jó lesz az osztályrészed.

2

Drága Testvérem! Igyekezz bevezetni magadba a tiszta, közvetlen hitet a Jótteremtõben és tudd meg, hogy Ö, aki áldva legyen, élteti, Létrehozzá és fenntartja az egész teremtést és nincs semmi olyan dolog, ami nem az Õ fennhatósága alatt készült volna; annak ellenére hogy vannak dolgok, amikrõl nehéz megérteni, hogy mi, miért, hogyan és mikor, ennek ellenére az egy valóság, hogy minden Õtöle származik, áldva legyen, és egész biztosan, ha lelkedet odatapasztod hozzá, áldva legyen Õ, akkor fogod látni, érteni és felfogni, hogy minden a javunkért lett csinálva, és végeredményben utoljára tényleg jó lesz.

Azonban a fõ oka annak a keserüségnek, depressziónak, és szomoruságnak, amelyek Téged körülvesznek,- azasok kutato kérdés, ferde gondolkodás és kétkedés, melyek körülvesznek Téged Ö- vele kapcsolatban, aki áldva legyen, és neked úgy sincs válaszod az összes kétkedésedre és akkor természetesen összetörsz és zuhansz az öntudatodban, és ugy gondolod, hogy nincs menekülési lehetöséged, és már ugy sincs válasz a kételyeidre.

Ezért hát, szeretett drága Barátom, igyekezz megerõsiteni magad abban a tiszta hitben, hogy Õ, aki áldott legyen, jó és mindenkivel jót tesz, és biztos, hogy rossz nem indul ki Tõle, és Õ kivanja, hogy teremtvényeivel jót tehessen; és még ha most nehéz is lenne neked mindezt megérteni, a sok keserüség miatt, ami elvonult fölötted, ennek ellenére, ha megerösited magad és mindig azt mondod, hogy jó  lesz" és erõs bizalmad lesz Benne, aki áldva legyen, akkor igazában fogod látni, hogy minden jóra fog változni és JÓ LESZ! Egész életed gyökeresen meg fog változni. A lényeg az, hogy nagyon szedd össze magad, ne essél kétségbe és depresszióba, mert egész biztos, hogy végeredményben Jó Lesz" ha megerõsited a tartásodat.

3

Szeretett, nagyon drága barátom! Miért is gondold állandóan, hogy valami rossz fog Téged érni? Sokkal jobb, ha mindig arra gondolsz, hogy jó lesz neked és hozzászoktatod magad azt mondani: Jó Lesz!", mert a szokás második természetévé válik az embernek és ahogy egy ember megszoktatja magát, úgy teljesedik nála; ezért mindazok, akik megszoktatják magukat ahhoz, hogy mindig azt mondják, hogy Jó Lesz" és úgy is gondolják magukban, hogy Jó Lesz!" akkor kiérdemlik azt, hogy igazában Jó Lesz!". Boldogok õk és boldog az osztályrészük! Leélik életüket jóságban és kellemességben, és az ellenkezõje is igaz: mindazok, akik hozzászoktatják magukat ahhoz a gondolathoz, hogy minden csak rossz, és rossz lesz, azok valóságban is rosszat látnak és életük keserû és mérgezett. Ezért, szeretett drága barátom: ne légy ostaba! Szoktasd magad hozzá, hogy mindig arra gondolj: JóLesz!" és mondd a száddal: Jó  Lesz!", és akkor látni fogod, hogy életed valóságban jóra fog változni és mindig Jó Lesz!" neked.

4

Szeretett, kedves Barátom! Miért is aggódjál hiábavaló aggodalmaktól? Mért vagy annyira levert, Mért vagy benne a depresszió és lemondottság hálójában, mintha minden kiut és remény elveszett volna Tõled, I. ten örizz, Miért nem mondod inkább magadnak: Jó Lesz!", és egész biztosan nem fog engem a Jóteremtö elhagyni, ahogy mostanáig sem hagyott el, és minél jobban bevésed az agyadba és tudatodba, hogy Jó Lesz!" es ebben hinni fogsz egy teljes meggyõzõdéssel, és bizni fogsz Õbenne, aki áldva legyen ,olyan mértékben fogod kiérdemelni, hogy igazában Jó Legyen" neked, mert ahogy az ember bevezeti gondolataiba, hogy gondolkodjék és ahogy egy ember hozzászoktatja száját, hogy beszéljen, úgy teljesül be igazában, mert a gondolatnak és beszédnek nagy hatóereje van! Ezért láss hozzá drága, szeretett barátom, hogy állandoan arra gondolj és hogy állandoan határozottan állitsd és kijelentsd, hogy Legyen Jó!"  neked és állando segitségben és sikerben legyen részed és életed minden napja Jó Legyen!".

5

Kell, hogy tudjad, szeretett drága barátom, hogy avval, hogy azon tépelõdsz és attol félsz, hogy: Mi lesz? Hogy lesz? Mikor lesz? Avval nem érsz el semmit. Mert egyedül az aggodalommal nem fogsz célhoz érni, sõt ellenkezõleg még nehezebb lesz neked, amig aztán egészen el nem veszel. Ez nem egy jó ötlet egyáltalán! Hanem tudd meg, hogy a siker kezdete az életedben, attól függ, hogy vésd tudatodba, hogy Jó Lesz!", és teljesen vidd el az aggodalmat magadról, mert ha egy ember aggódik, akkor minden agybeli gondolata úgy forog körülötte, mint egy parittya és gondolataiban szétzilálttá és összezavarttá válik és nem fogatudni összpontositani gondolatait, hogy bármiben is döntsön vagy határozzon. Ebböl erednek aztán az összes bajok, szenvedések és problémák a mindennapi életben; azonban abban a pillanatban, mikor mindezt ledobod magadról és ezeket a szavakat mondod magadnak: Jó Lesz!" igyekezz elõször elfogadni azt a realitást, ami neked a legnagyobb keserüséget okozza, ebböl kifolyólag ki fogod érdemelni, hogy megszabadulsz minden olyan elképzeléstõl, ami elsötétiti és befelhõzi gondolataidat és egy olyan állapotba fogsz kerülni, hogy meg fogod tudni gondolni, hogyan szabadulj ki bajaidból és keserüségeidbõl, amelyek körülvették életedet. És ki fogod érdemelni, hogy igazán Jó Legyen" neked és minden jóra forduljon.

6

Tudnod kell, szeretett drága barátom. Hogy JÓ LESZ!" egy olyan magaslata a bizalomnak, melynél magasabb léleknivó nincs az ember életében. Mert hit és bizalom nélkül egyáltalán nem is lehet élni és az ember sikere ebben a világban kizárólag a hitének fokátol függ, amiben állandoan tartja és erõsiti magát; bármilyen bajba is kerül, bízik a Jóteremtõben és azt mondja: Jó Lesz!", a Jóteremtõ nem fog engem elhagyni. Ezért mondják a mi szent bölcseink (Jeruzsálemi Talmud 5. Fejezet.1. vallástörvény):Ez a vers ne mozduljon el ajkaidrol, boldog az ember aki Benned bizik, ezek a szavak: JÓ LESZ!", mert õ bizik benne, áldva legyen Õ; és mégha cselekedeteidnek sok romlottsága miatt úgy néz ki neked, hogy a Jóteremtõ nem segit neked, mert bûneid sokasága miatt úgy gondolod, hogy Te ugyis egy gonosz vagy, és ezért igazában miért is csináljon a Teremtõ neked egy olyan csodát, hogy Jó Legyen a dolgod? Emlékezz azonban arra, hogy mit mondanak a mi szent Bölcseink (Jalkut Tehilim, 719.-ik utalás) a következö szent mondattal kapcsolatban: (32.Tehilim): Sok bajba kerül a gonosz,--de aki bizik a Teremtõben, azt irgalom veszi körül." Magyarázat:"Mégha gonosz is, de ugyanakkor bizik a Teremtöben, akkor õt is kegy veszi körül!" A Szent, áldva legyen Õ, kegyelmet vonz feléje és segiteni fog rajta. Ezért, mégha most elesettnek és lejárottnak érzed magad sok bünöd miatt, és ugy tünik neked, hogy nem akarnak neked az égböl segiteni, be kell vésned a tudatodba és az ajkaidra, hogy mondd és mindig arra gondolj, hogy legyen ami lesz, JÓ LESZ!" és a Szent, áldva legyen Õ, segiteni fog rajtam. A bizalomnak ilyen tulajdonsága miatt a Jóteremtö ki fogja tárni elõtted a lehetõséget, hogy igazában segitsen neked, hogy átmehessél minden problémádon és nehézségeden, amelyek Téged körülvesznek életedben, és sikerülni fog neked egészen kilábolni minden rosszból és sötétségbõl, amibe beleestél és nagy csodákat fogsz tudni látni.

7

Tudnod kell, drága szeretett barátom, hogy ebben a kifejezésben: JÓ LESZ!" sokféle magyarázat van; egyrészt jelent egy erõs bizalmat a Jóteremtõben, amely nélkül tulajdonképpen egyáltalán nem lehet élni, mert a bizalom a leglényegesebb része az életnek, állandoan bizva Õbenne, aki áldott legyen,--másrészt, hogy minden ami jön, az részedre jónak van szánva és kibékülni a Teremtõvel, amire a mi szent bölcseink a következõt mondják: (Avosz; II. Fejezet) Tedd az Õ akaratát, olyannak, mint a Te saját akaratodat, hogy Õ a Te saját akaratodat olyanná tegye, mint az Õ saját akaratát. mert azáltal hogy az ember azt mongja: Jó Lesz!", azáltal belefoglalja magát és akaratát a Teremtõbe, akinek áldva legyen a neve, és akkor a Szent, áldva legyen Õ, úgymond Belefoglalja Magát és akaratát õbelé és ez, amit szent bölcseink mondanak: (Midrash Rabó, A Birák fejezete): Mindenki, aki bízik a Jóteremtõben, aki áldva legyen, az kiérdemli, hogy hasonlóvá váljék, mint Teremtõje, vagyis a Teremtõben lévö nagy bizalmával és átadva akaratát a Teremtõ akaratának, és azt mondja Jó Lesz!" Teljes meggyözödéssel, ezáltal valósággal összeolvad Teremtöjével, és igazából jóvá válik a dolga, mert az ember ezen a világon hozzá kell szoktassa magát, hogy állandóan elfogadja a dolgokat, ahogy jönnek, mert azáltal, hogy az adott tényekkel megegyezik, azzal elhárit magáról nagyobbmértékü veszélyeket, és ez az értelme annak a mondásnak, hogy Jó Lesz!" hogy Õ bizik a Teremtõben, hogy egész biztosan segiteni fog neki, hogy kiszabaduljon a csapda szoritójából és abból a veszélybõl, amibe belesodródott. Különösen, ha megszoktatja magát ahhoz, hogy sokat imádkozzon a J. teremtõhöz, akkor egész biztosan sikerülni fog neki kikerülnie abból a bajból, amibe sodródott és igy Jó Lesz!" ha magára veszi mindazt, ami érheti öt, méghozzá örömmel és jósággal, és ezáltal a két értelmezés eggyé válik, és pedig a következö módon: Õ megszünteti a saját akaratát a J. teremtö akaratával szemben és mindenre azt mondja, hogy Jó Lesz!" és ugyanakkor a Jóteremtõ megváltoztatja akaratát õvele kapcsolatban, úgyhogy igazában Jó Lesz!". Ezért boldog lesz az, aki hozzászoktatja magát ahhoz, hogy állandoan azt mondja: JóLesz!" és mindent, ami feléje jön, örömmel fogad el és békességgel összeegyezteti magával, akkor aztán igazánból minden át fog változni jóra, és Jó Lesz!".

8

Igykezzél, drága szeretett testvérem, eltávolitani magadról minden-félegondot, és szoktasd magad hozzá, hogy minden alkalommal azt mondjad:"Jó Lesz!" és akkor valóságban is Jó Lesz", mert minden aszerint megy, ahogy az ember beszél. Ezért nagyon, de nagyon kell vigyázni arra, hogy is beszélünk? Soha ne ejtsen az ember ki a száján egy csúnya szót vagy egy lemondó kifejezést, például: úgy néz ki nekem, hogy nekem már sosem lesz jó", I. ten mentsen ilyen kifejezéstõl. Mert a szó kényszeriteni fogja õt azután, hogy tényleg úgy is legyen.Ezért hozzá kell szoktassa magát, hogy állandóan azt mondja:"Jó Lesz". Igy hozzá kell szoktassa magát ahhoz, hogy beletörödjön abba a helyzetbe, amelyben van, és legyen eggyé azzal a valósággal, amelyben van. Akkor biztosan le fognak róla menni mindazok a nyomások, amik terhelik, mert igazában véve, ha jól megnézed magad, akkor látni fogod, hogy az összes bajok, szenvedések, nélkülözések és nyomások, amiket viselned kell, azért vannak, mert Te nem akarod és nem vagy hozzászokva, hogy éljél a valóság kereteiben, és ezért nehéz és elviselhetetlen neked elfogadni mindazt, ami rád jön és Te csak szeretnél elbujni a realitástól és ez az oka annak, hogy ennyit szemvedsz. Ezzel szemben szoktasd magad hozzá, hogy mondd a száddal: Jó Lesz!" és igyekezzél élni azzal a realitással, ahogy az most van és hozz be magadba bizalmat és reményt; akkor nyomban egy igazi lelki békességet fogsz életedbe hozni, mert nyomban, ahogy az ember megbékül azzal a helyzettel, amiben éppen találtatik, és megszabaditja magát mindattól a haragtól, dühtöl és feszültségtöl, amiben éppen benne van, abban a pillantban már nincs többé mit vesztenie és igazából Jó Lesz!" neki és egy nagy és csodálatos segitséget fog kapni! Boldog az, aki megelégszik helyzetével és bizik a Fennvalóban és mindig azt mondja: Jó Lesz!". Akkor aztán igazában Jó Lesz!" és minden jóra fog fordulni.

9

Kell hogy tudd, szeretett kedves barárom, hogy általában, ha valami baj vagy probléma vesz egy embert körül,akkor Õ feladja önmagát és kétségbeesik, valamint lehangoltságba süllyed; ilyenkor aztán többet szenved magától a kétségbeeséstõl és lehangoltságtól, mint magátol a felmerült problémától. Vannak aztán olyan emberek, akik a gond, kétségbeesés és lehangoltságuk miatt nagyon nagy félelembe esnek és valósággal nincs életük; végül már úgy érzik, hogy elmult minden menekvésük és reményük és ez aztán tönkreteszi az egész jövõjüket. Vannak végül is olyan emberek, akik a rengeteg félelemtõl, amik körülveszik öket, teljesen összetörnek és Már nem tudnak semmiféle tanácsot adni lelküknek, ami aztán rendkívül megneheziti, hogy helyzetükbõl kiemelkedjenek. Az egyetlen megfelelõ tanács, amit adni tudunk nekik, hogy csináljanak önmaguknak egy számadást: mi a legrosszabb dolog, ami történhet velük? Akkor meg fogod látni és érteni, hogy legrosszabb esetben elvesztheted a pénzedet vagy az állásodat de nem fognak téged amiatt megölni! És hasonló esetek a Te dolgodban, mindig vizsgáld meg, mi lehet a legrosszabb, ami abból a dologból kijöhet? Akkor aztán igyekezni fogsz megbékülni helyzeteddel és akkor rögtön elérkezel a hit és bizalom magaslatára; Akkor azt fogod magadnak mondani: JÓ LESZ!" és nevetni fogsz mindazon a rengeteg félelmen, amik addig ijesztettek Téged. Mert abban az idõben, mikor egy ember meg van rettenve és össze van zavarva, akkor nincs abban az állapotban,hogy egyenesen gondolkozzon és nem tud belegondolni, hogy mit kell tennie. Ezzel szemben, ha megbékél a helyzetével és belegondol, hogy maximum" mi történhet vele, akkor azonnal egy igazi életet kezd élni; egy életet, amelyben megvan az I-tenben való bizalom, mert akkor mégha Kétségbe is akarnak Téged ejteni, mondva, hogy muszály, hogy meghaljál és ennek ellenére elfogadod helyzetedet, akkor abban a pillanatban elérkezel a hittel telt bizalom legmagasabb fokára és állandóan azt fogod mondani: Jó Lesz!", mert ez a titka a mondásuknak:(Gemoroh:"Tomid" 32.) Aki élni akar az haljon meg és aki akarja, hogy meghaljon, az éljen.". Mert ha az ember látja, hogy semmiféle kivezetõ útja sincs, és megbékél helyzetével és jól szemügyre veszi, hogy mi lehet a legrosszabb dolog ami vele történhet, és Õ ezt elfogadja, hogy jó legyen, abban a pillanatban elérkezik a legerõsebb bizalom fokára, úgyhogy már mindenen csak nevetni fog és minden alkalommal tele szájjal mondja Jó Lesz!" és ugyanigy beszéljen más megtört lelkekhez is és erõsitse õket és mondja nekik: Jó Lesz!" és ezt mondja a bölcs:

Nincs még egy olyan erõs ember, mint az, aki pont abban az órában, mikor egy nehéz helyzetbe esik, mikor mindenki kétségbe akarja õt ejteni és nem, lát semmi reményt sem, és ennek ellenére elfogadja helyzetét, akkor valósággal abban a pillanatban minden jóra fog változni és sikerülni fog neki eljutni a teljes bizalom magaslatáramindenre azt mondva: Jó Lesz!" és ki fogja érdemelni, hogy valóban minden Jó Lesz!" számára. Ugyanigy erõsitsen meg másokat is és hozzon lelkükbe reményt és bizalmat.

--10--

Szeretett, kedves Testvérem! Igyekezz magad megerõsíteni minden lehetséges módon és semmiféle ok miatt se mondjál le magadról, mégha mindenki mondja is Neked, hogy úgy látszik már semmi remény nincs részedre és hogy nincs neked semmi kilátásod Te csak nevess mindezeken, és mondd magadnak és nekik is: Jó Lesz!". Nyugodj bele helyzetedbe és körülményeidbe és akkor biztosan nem fogsz félni semmiféle teremtménytõl és ki fogod érdemelni, hogy minden jóra forduljon és valóságban Minden Jó Lesz" továbbra is. Mert lényegében minden attól függ, hogy milyen erõs mértékû a bizalmad a Mindenhatóban, ahogy a szentéletü bölcseink mondták: Mindenki, aki hitét és bizalmát a Mindehatóba helyezi, annak védelmévé válik ezen a világon és az eljövendõ életben. Azáltal, hogy rábizod magad a Teremtõre, azáltal védelmeddé válik és pajzsoddá ezen a világon és a másvilágon Örökké! Ezért igyekezz megerõsiteni magadat egy erõs bizalommal és szoktasd magad ahhoz, hogy azt mondjad, hogy Jó Lesz!" és ne aggodjál egyáltalán és add át magadat Neki, akinek áldva legyen a Neve.

11

Szretett, kedves Tesvérem! Igyekezz magadat megerõsiteni, minden lehetõ módon, mégha úgy is néz ki neked, hogy elmult minden reményed és kilátásod is. Ennek ellenére tilos, hogy Öntudatodban essél, inkább szoktasd magad hozzá, hogy tanulj meg élni azzal, ami van körülötted és békélj meg a helyzeteddel, úgy ahogy van. Meg ha ez is a legnehezebb dolog életedben, mert végeredményben ez a krizis elért Téged, úgyhogy majdnem megbolondulsz,-- ennek ellenére igyekezz megalkudni a helyzettel és fogadj el mindent szeretettel; akkor aztán látni fogod, hogy minden meg fog változni egy pillanat alatt és meg fogod érni, hogy Jó Lesz!" neked; és nincs még egy olyan igazi jó, mint a Fentvaló, áldott legyen, ahogy az irva van a Tehillimben (145.): I. ten jó mindenkihez és irgalmas minden teremtményéhez."Egész biztosan I. ten mindig csak jót akar mindennelmindennel, ami átment rajtad vagy ami el fog érni Téged a jövõben. Annak ellenére, hogy a nagy zavartságodtól és kicsiségedtõl fogva még nem érzed át ezt ugy ahogy kellene, ennek ellenére igyekezz megalkudni a körülményekkel és akkor mindjárt látni fogsz csodákat, hogy minden Jó  Lesz!" neked.

12

Szeretett, drága Tsetvérem! Tudom, hogy most nagyon fájdalmas neked az a sok kin és megpróbáltatás, amelyek átmennek feletted és hogy majdnem belezavarodik az agyad abba a sok levertségbe, fájdalomba és feszültségbe, amik körülvesznek Téged. A sok lelki szomoruságtól, kintól és szenvedéstõl, amik jelenleg rajtad átmennek, -- mindezek ellenére tudnod kell, hogy az nem egy megoldás, hogy benne maradj a szerencsétlenségben, mert a mi szent bölcseink azt mondták (Midros Agódó): Mindenki, aki a szomoruság és baj után halad, arra a kin rátelepszik." Az ember hozzá kell szoktassa magát ahhoz, hogy találjon kinjai közepébõl kivezetõ utat és hogy tudja, hogy a Szent Fentvaló biztosan fel fogja õt emelni és hogy Jó Lesz!", ha nem mond le magárol semmilyen körülmények között sem a világon! Lásd meg, szeretett barátom, drága Testvérem, hogy a lényeg az hogy hozzászoktasd magad, hogy találj egy megkönnyebbülést a bajok közepette és hogy gondolj bele, hogy ki tudja milyen, még sokkal nagyobb baj lehetett volna még ha a te megitélésed szerint veled már a legrosszabb is megtörtént, -- ennek ellenére, ha jól belenézel, akkor látni fogod, hogy Veled a Jóteremtõ még jósággal és irgalommal bánt és neked kötelességed mindig megtalálni a kibontakozást a bajok közepéböl.

Akkor aztán ki fogod érdemelni, hogy a bajok igazában megváltozzanak és hogy megkönnyebbülést érjél el. A lényeg az, hogy ne add fel magad a bajok elsöprõ erejétöl és hidd, hogy még onnan is ki lehet jutni, - ha igazán akarod! Lényeg az, hogy legyél hozzászokva, hogy állandóan az ajkadon legyen: Jó Lesz!" és állandóan vonzodjál a Jótremtõ felé és kérjél töle irgalmat és könyörületet, -- akkor aztán minden jóra fog fordulni és sikerülni fog neked a bajokból kijutni.

13

Szeretett, drága barátom! Igyekezz megerösiteni magad dacára minden lehanyatlásodnak és elesettségednek és sohase mondjál le magadról. És mi több: ne hagyd magad összetörni semmitöl sem! Mert végsö eredményben biztosan Jó Lesz!" ha lesz annyi érdemed, hogy mindenféle lehetséges módon megerõsits magadat. Lényeg az, hogy hozzászoktasd magad, hogy megbékülj helyzeteddel és tudd meg, hogy a Jóteremtõ szándéka biztosan JÓ és az, hogy nem érdemesülsz, hogy ezt meglásd annak az kell az oka legyen, hogy sok bûnödtöl és vétkedtöl az agyad és tudatod elködösödött (eltömõdött), annyira hogy már nem tudod megérezni a Jóteremtö lényének igazát, es ez elferditi szivedet és tudatoda-t. Ettöl aztán egészen összetörsz. Ezért, igyekezzél hozzászoktatni magad ahhoz, hogy beszélj a Jót-remtöhöz, és beszéld el neki szived minden érzését és mindent, ami átmegy rajtad, legnagyobb részletességgel.Ahogy egy ember beszél a barátjával. Mindent mondjál el neki teljes egyszerüséggel és öszinteséggel a Te nyelved szerint, értve ezalatt az anyanyelvedet; mégha az elején úgy tünik is neked, hogy nincs, aki hallgatna vagy figyelne rád, ennek ellenére, ha ebben erõs leszel, akkor lassan lassan le fogod magadról vetni a rozsdát, ami a hitetlenségbõl, levertségbõl és depresszióbol keletkezett és el fogod kezdeni megérezni a Jóteremtö igazi létezésének igazságát és a Jóteremtõ glóriájának édességét, és akkor meg fogod látni lelki szemeiddel és testi szemeiddel is, hogy egész biztosan még Jó Lesz!" neked. Tilos, hogy lemondjál magadról bármilyen körülmények között is, még a legrosszabb helyzetekben sem, mert még ott is el van rejtve a Jó- teremtö irgalma.

14

Kell, hogy tudd, szeretett drága testvérem, hogy azzal hogy minden alkalommal a fájdalomhoz húzódsz, nem érsz el semmit; ellenkezõleg még Te magad megnehezited a nehéz kínodat, szivedben még nagyobb lesz a keserüség és még nagyobb belsõ levertségbe fogsz esni, annyira, hogy ki tudja, hogy a sok bánattól és depressziótól, valamint feszültségtõl, amik téged körülvesznek I. ten ments meg fogsz betegedni, valamilyen formában. Mert tudd meg, hogy nagy többsége azoknak, akik ilyen betegségektõl szenvednek, csak a kislelküségüktõl esnek ebbe bele, amig aztán egészen össze nem törnek és ez aztán kórházba taszitja õket, I. ten örizzen meg. Ezért igyekezz magad összeszedni és legyél úr magadon és szoktasd magad hozzá, hogy azt mondjad: Jó Lesz!" és emelkedjél ki a keserû lemondottságodból és bizzál a Fennvalóban. Õ biztosan nem fog elhagyni Téged; Akkor aztán látni fogod, hogy milyen félelmetesen nagy dolgokat fog veled csinálni és valóságban el fogod érni, hogy Jó Legyen" neked mindig. Mert ez a bizalom és remény a lényege az ember fennmaradásának, testileg és lelkileg is. Boldog az, aki megerõsiti önmagát, és akkor biztosan Jó Lesz" neki ezen a világon és az eljövõ világban.

15

Szeretett, drága Testvérem! Kell, hogy tudjad, hogy nagy többsége a lelki betegségeknek azáltal lett elõidézve, hogy rengeteg aggodalmat, keserüséget és fölösleges félelmeket szednek magukra a sok unalom miatt, ami körülveszi õket. Ezért szoktasd magad hozzá, hogy mindig mondjad ezt a két szót:"Jó Lesz!". Ezzel el fogod magadról üzni a gondokat és a keserüséget és erõs bizalommal fogsz a Jóteremtöhöz fordulni, hogy biztosan nem fog Téged elhagyni, ahogy eddig sem hagyott el Téged. És tudd meg, hogy nagy többsége azoknak, akik lelki betegek, amiböl aztán mindenféle képzelt betegségek származnak, amit õk egyedül beszélnek be saját maguknak,--teljesen kigyógyulhattak volna belölük, ha e szerint a módszer szerint járnának el, hogy hozzászoktassák magukat ezt a két szót mondani mindig: Jó Lesz!"; akkor aztán elérhetné, hogy teljesen kigyógyuljon testileg és lelkileg is és az egész élete jóra fordulna.

16

Szeretett, drága Testvérem: Miért is mész állandóan a szenvedés és kínok után? Miért nem szoktatod magad hozzá, hogy mindig azt mondjad:"Jó Lesz!" Miért kell fekete szemüveggel nézned az életedre, mintha minden remény és menekvés elveszett volna neked? Miért nem tekintesz életedre fehér és világos szemüveggel hogy igenis van még neked reményed és hogy biztosan Jó Lesz" neked. És akkor, ha hozzá szoktatod magad, hogy életed ilyen módon follyon csakis I. tenben bizva és tudva, hogy rajta kivül semmiféle létezés nincsen, akkor életednek egész folyása meg fog változni és el fogsz jutni a kellemes és áldott élethez.

17

Szeretett, drága Testvérem! Igyekezz magad megerösiteni a világ minden lehetséges módján. Ne hagyd el magad semmiképpen. Bizzál a Jóteremtöben és cselekedj jót, akkor Õ biztosan nem fog elhagyni Téged; mégha most ugy tünik is neked, hogy nincs számodra menekvés,-I. ten örizz,- a sok baj és gond miatt, ami feletted elhúzódik, ennek ellenére törekedj magad erõs bizalommal megerõsiteni, mert a bizalom erõt ad az embernek és összehozza õt Teremtõjével. A tökéletes bizalom lényege az hogy hozzászokjon állandóan teljes biztonsággal kijelenteni: Jó Lesz!" és azáltal, hogy ebben erõs lesz, hogy ezt mondja még a legnehezebb és legkeserûbb körülmények között is és úgyszintén másokat is fog biztatni, mondva nekik állandóan: ne aggódjatok: Jó Lesz!" akkor valóban is Jó Lesz!" mert minden aszerint megy, hogy milyen erõsen határozza el magát az ember az erõs bizalomra a Jóteremtõben, Boldog az, aki erõsen bizni tud a Jó-teremtõben és akkor mindig csak jó lesz az osztályrésze.

18

Drága Barátom! Igyekezz magad erõs bizalommal füzni a Jó-teremtõhöz, és higyjél Õbenne, hogy biztosan Jó Lesz" neked, és soha többé nem lesz neked ilyen keserüséged; igyekezz a sötétségedet fénnyé változtatni és ez az ember magasrendüségének lényege ezen a világon hogy meg tudja magát erõsiteni, és kicsiségének és szorongatottságának legádázabb helyzetében is összeszedi magát, és át tudja változtatni a sötétséget egy nagy fénnyé. Tudnod kell, hogy minden teremtményen ezen a világon átmegy életében világosság és sötétség,--sötétség és világosság világit az embernek és egyszerre sötétség van körülötte. Igy forog és változik lelki helyzete; de az ember tökéletességének lényege ezen a világon és az eljövendõ világon, hogy az ember tudja helyzetét megerõsiteni és összeszedi erejét sötétsége idején és átváltoztatja nagy fényességre. Fent az egekben büszkén tekintenek egy ilyen emberre, aki képes arra, hogy helyzetében megerõsitse magát, és megállitsa magát még a legnehezebb és legkeserübb helyzetekben is és mindig azt mondja:"Jó Lesz!", átváltoztatva a sötétséget a mi átvonul fölötte egy nagy fényességgé, Boldog lesz õ!

***